Företagsdialog – För att stärka vårt näringsliv

Under 2021 kommer vi att  genomföra företagsdialog med syfte att stärka vårt näringsliv och förbättra företagsklimatet i vår kommun. Vi vill förbättra, underlätta och ha närmare kontakt med vårt näringsliv.

Vi på Värnamo Näringsliv kommer att arrangera den första digitala Företagsdialogen i Värnamo kommun den 27 januari och första branschen är handel och besöksnäringen.

Vår plan är att vi gör det branschvis och att vi skall ha 4 företagsdialoger per år. Dialogen kommer att göras tillsammans med Värnamo kommun där politiker och berörda tjänstemän medverkar. Vi vill lyssna, vi vill hjälpa. Det vi kan göra vill vi göra, både på kort och lång sikt, i det stora och i det lilla. Allt för att underlätta företagandet i Värnamo Kommun

Innan företagsdialogen äger rum skickas en enkät ut till branscherna för att bland annat undersöka vilka behov de har på kort och lång sikt och vad de behöver för stöd. Svaren sammanställs och berörda politiker och tjänstemän kommer att förbereda sig för digital dialog med företagen. Beroende på vilka behov och diskussioner som kommer upp kommer vi att bilda aktivitetsgrupper och referensgrupper för att se till att det blir verkstad och att det leder till önskad handling. Värnamo näringsliv står som arrangör och samordnare för dialogerna i ett tätt samarbete med Värnamo kommuns utvecklingsavdelning.