Sök

Integritetspolicy

1:1 Inledning

Värnamo Näringsliv värnar om integriteten och dataskyddet för våra medlemmar och andra intressenter. Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder, skyddar och delar personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagar.

1:2 Insamling av personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter när individer:

Registrerar sig för medlemskap hos Värnamo Näringsliv.

Anmäler sig till våra nyhetsbrev och evenemang.

Interagerar med oss via e-post, telefon eller sociala medier.

De personuppgifter vi samlar in kan inkludera namn, kontaktinformation (t.ex. e-postadress och telefonnummer), företagsinformation och yrkesroll.

1:3 Använding av personuppgifter

Personuppgifterna används för att:

Administrera medlemskap och tillhandahålla medlemstjänster.

Skicka nyhetsbrev och information om kommande evenemang.

Förbättra våra tjänster och anpassa kommunikationen.

1:4 Lagring och säkerhet

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot obehörig åtkomst, förändring, spridning eller förstörelse. Uppgifterna lagras så länge det är nödvändigt för de ändamål de samlats in för. Vi lagrar inte känsliga uppgifter från våra medlemmar.

1:5 Delning av personuppgifter

Personuppgifter delas inte med tredje part, förutom i följande fall:

Med samtycke från den berörda personen.

När det krävs enligt lag eller för att skydda våra rättigheter

1:6 Rättigheter för den registrerade

Individer har rätt att:

Begära tillgång till sina personuppgifter.

Begära rättelse av felaktiga eller ofullständiga uppgifter.

Begära radering av sina personuppgifter.

Invända mot behandlingen av sina personuppgifter.

1:7 Ändringar i policyn

Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras. Vid väsentliga ändringar kommer vi att informera berörda parter på lämpligt sätt.

1:8 Ändringar i policyn

För frågor om vår integritetspolicy eller förfrågningar om personuppgifter, vänligen kontakta oss på info@varnamonaringsliv.se eller 0370- 69 18 5.

Denna integritetspolicy är ett åtagande från Värnamo Näringsliv att respektera och skydda våra medlemmars och intressenters personliga information. Vi strävar efter att vara transparenta i vår hantering av personuppgifter och att upprätthålla högsta standarder av dataskydd.

2:1 AI-policy

Värnamo Näringslivs AI-policy syftar till att styra användningen av artificiell intelligens (AI) inom organisationen för att stödja dessa mål på ett ansvarsfullt och effektivt sätt.

2:2 Syfte

Syftet med denna policy är att säkerställa att AI används på ett sätt som är etiskt, transparent och i linje med organisationens värderingar och mål. AI ska användas för att förbättra medlemsservice, effektivisera interna processer och stödja medlemsengagemang.

2:3 Etiska principer

Rättvisa: AI ska användas för att främja rättvisa och jämlikhet bland medlemmarna.

Transparens: Beslutsprocesser som drivs av AI ska vara öppna och förståeliga.

Ansvar: Organisationen är ansvarig för beslut fattade med hjälp av AI.

2:4 Dataskydd och integritet

Personuppgifter: Strikt efterlevnad av dataskyddslagar och principer för hantering av medlemmars personuppgifter.

Säkerhet: Starka säkerhetsåtgärder för att skydda data och AI-system från obehörig åtkomst.

2:5 Användning av AI

Medlemskommunikation: Använda AI för att förbättra kommunikationen med medlemmar och personalisera medlemserbjudanden.

Evenemangsplanering: AI-verktyg för att analysera medlemspreferenser och optimera planeringen av föreläsningar och nätverksträffar.

2:6 Utveckling och implementering

Design: AI-system ska utvecklas med medlemmarnas behov i åtanke.

Testning: Omfattande testning för att säkerställa att AI-system är pålitliga och effektiva.

2:7 Utbildning och medvetenhet

Utbildning: Regelbunden utbildning för personalen om AI och dess användning.

Medvetenhet: Informera medlemmar om hur AI används inom organisationen.

2:8 Översyn och uppdatering

Policyn ska regelbundet ses över för att säkerställa att den förblir relevant och effektiv.

2:9 Samverkan

Vi uppmuntrar till samarbete med externa AI-experter och andra organisationer för att dela kunskap och erfarenheter.

Denna policy är ett levande dokument och kommer att uppdateras i takt med att AI-teknologin och organisationens behov utvecklas. Värnamo Näringsliv är engagerat i att använda AI på ett sätt som gynnar våra medlemmar och stärker vår organisation.

3:1 Om cookies

Cookies utgörs av små textfiler. Textfilerna innehåller data som lagras på besökarens dator. Till och från efterfrågar webbplatsen data från de cookies besökaren har lagrade på sin dator. Webbplatser använder cookies bl.a. i syfte att lagra inställningar för hur webbplatsen ska visas för besökaren. En annan vanlig användning av cookies är som ett led i att samla information om besökarnas beteende.
Du samtycker till vilka cookies som vi får placera genom cookiebannern som kommer upp när du går in på webbplatsen. För att återkalla ditt samtycke eller om vi har några frågor angående denna Cookiepolicy så kan du kontakta oss via e-post. När du återkallar ditt samtycke så måste du öppna inställningarna för cookies och inaktivera de cookiekategorier du vill ta bort och klicka spara.

3:2 Användning av cookies

Vi använder cookies för att förbättra användarvänligheten på webbplatsen, såsom att hålla reda på dina inmatade uppgifter vid ifyllandet av onlineformulär. Vi använder två typer av cookies. Den ena typen är en varaktig cookie som sparar en fil under en längre tid på din dator. Den används bl.a. för funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen. Den andra typen av cookies kallas sessionscookies, och dessa har en giltighet endast under besöket på webbplatsen, för att exempelvis hålla reda på om du är inloggad eller vad du har skrivit i ett onlineformulär.

Vi använder tredjeparts-cookies från följande tjänster:
Hotjar
LinkedInInsights
Facebook Pixel
Sharpspring Tracking

Cookies från Google Analytics
Vi använder Google Analytics i syfte att få en djupare inblick i hur våra användare använder vår webbplats. Informationen som samlas in sänds och sparas i USA på Googles server. Google Analytics samlar inte in någon personlig data som kan kopplas till dig som person. Google använder cookies för att utvärdera hur du nyttjar vår hemsida, skapa rapporter om din aktivitet och för att erbjuda andra tjänster/produkter som du kan vara intresserade av.
Google Analytics placerar både varaktiga cookies och sessioncookies. Google kopplar inte ihop din IP-adress med upplysningar som samlas in eller data som redan finns insamlad sedan tidigare.
För mer information kan du följa denna länk till Google Analytics Cookie Usage on Websites

3:3 Besökarnas samtycke

Utgångspunkten är att vi inhämtar ditt samtycke innan vi hämtar eller lagrar cookies. Detta gäller vid alla former av cookies. Däremot inhämtar vi inte ditt samtycke när cookies endast är till för att grundläggande funktioner på hemsidan ska kunna fungera.
Du har möjlighet att via inställningar i webbläsarens sekretessinställningar ändra så att webbläsaren inte tar emot några cookies.
Vi samlar inte in personuppgifter genom de cookies vi använder. I de fall vi börjar använda andra former av cookies som samlar in personuppgifter om dig kommer vi inte att lämna ut personuppgifterna till annan part. Du kommer också att informeras om användning av nya cookies och ges möjligheten att samtycka till lagring av cookies i fråga innan de lagras hos dig.

Vilka cookies använder vi?